SANDRA.BEHBUDI
 
ARTWORK

|statement|

[DE] Diversität. Respekt. Verantwortung. Weitblick. Liebe.

[EN] Diversity. Respect. Responsibility. Foresight. Love.

 

WALL-E I 2022 I 100 x80 cm


 IMBALANCE I 2012 I 50 x  50 cm


WASTE I 2021 I 60 cm


 FORBIDDEN KISS I 2023 I 50 x 40 cm